Byggeriet af sejerØhuset

Januar og februar 2022

Elektrikeren kunne sidst i februar sætte eltavlen op og få huset tilsluttet lysnettet og nu begyndte arbejdet med få alle ledninger sluttet til i tavlen og sætte kontakter og tilslutninger op rundt om i huset. Smeden fik også sat toiletter og håndvaske op og tilsluttet vandet.

Indvendigt kunne tømrerne gå igang med serveringsområdet og opbygning af bardisken. Der kom vinduesplader i vinduerne mod vest og facaden kunne gøres færdig. Sidst i februar kunne tømrerne så begynde på opbygningen af terrassen.

I januar startede tømrerne med at lofter op i hele huset. Herefter gik de igang med den udvendige beklædning med lærketræ. Huset ændrede fuldstændig karakter. Tømrerne fik også sat alle de indvendige døre på plads, så malerne kunne gå igang med at spartle vægge og male medens smeden gik i gang med montering af varmesystemet og alle tilslutninger til vand og afløb.

Mureren kom også igang med at sætte fliser op i hele køkkenet og barkøkken og toiletter. Herefter skulle han læge klinker på gulve i køkken barkøkken og toiletter.

November og december 2021

I starten af december gik entreprenøren i gang med nedgravning af samletank, fedtudskiller og pumpebrønd så man kunne slutte huset på kloaknettet. Samtidig blev huset forbundet til forsyningens ledningsnet med sejerøvand. Tømrerne gik også i gang med at beklæde den del af huset, som af brandhensyn skulle forsynes med jernplader i stedet for lærketræ.

I november og december blev der arbejdet med at isolere vægge og opbygge de indre vægge. Samtidig kunne elektrikerne trække kabler rundt i vægge og loft i hele huset, så tømrerne kunne gå i gang med at lukke væggene. Væggene blev beklædt med fibergips i værelser, køkken og gange. I restaurantionslokalet blev væggene beklædt med birkefiner. I november fik vi også leveret varmepumpe så smedene kunne gå igang med opsætning af den.

Oktober 2021

Den 20. oktober kunne vi holde rejsegilde med taler og servering af hot-dogs. Vejret var ikke for godt, med småregn, men vi kunne alle være inde i huset. Vi kunne vise huset frem og man fik et godt indtryk af ruminddelingen og de forskellige funktioner.

Oktober startede med, at der blev lagt tapas på hele taget. Samtidig fik tømrerne beklæd skelettet og der blev sat vinduer i. Stille og roligt begyndte det at ligne det hus, som vi havde forventet.

Juli, august og september 2021

Gennem september blev der rejst skelet til de indvendige vægge og man kunne begynde at lægge spær på den ene halvdel af huset. Sidst i september kom de lange limtræsspær, der spænder over restaurantdelen af bygningen. Da de var på plads kunne der lægges krydsfiner på taget og med udgangen af september var det klar til, at der kunne lægges tagpap på.

I slutningen af juli efter sommerferien og i august kunne tømrerne gå i gang med at lægge rem og rejse ydervægge. De startede med væggen mod vest og gik derefter i gang med fronten mod havnen inden enderne kom op at stå. Huset tog hurtigt og fra bare at være et betonfundament begyndte det at ligne det hus, vi havde set på skitser og illustrationer.

Maj og Juni 2021

Med udgangen af juni blev der gjort klar til støbning af en lille terrasse mod vest. Denne terrasse indgår i klimasikringen af huset og havnen. Langs estakatet vil der blive lagt flere store sten til at forhindre udvaskning af sand.

I starten af juni lykkedes det at få isolering af forskellige omveje. På trods af bestilling i marts kunne den normale leverandør først levere i juli måner. Vores entreprenør var kreativ og det lykkedes at skaffe isolering så der kunne lægges støbenet og varmeslanger ud i fundamentet. Den 24. juni kom der igen beton til støbning af klaplag i fundamentet. Sidenhen blev gulvet slebet. Med udgangen af juni var fundamentet færdigt så tømrerne kunne gå i gang.

Resten af maj gik med at gøre bygge fundamentet op og lægning rør til afløb, trækning af rør til varme og klargøring til tilslutning til kloak. Herefter kunne fundamentet fyldes op og gøres klar til ilægning af isolering.

I maj gik entreprenøren ig gang med at grave ud til fundament. Vi fik en overraskelse i form af nogle store sten og cementblokke, som har været en del af en gammel mole. Men vi fik gravet ud til rendefundamentet og man kunne gå igang med at lave forskalning til støbning af fundament. Den 11. maj kom betonkanonerne og rendefundamentet blev støbt.

Marts og April 2021

Den 9.april kunne vi tage første spadestik. Det blev taget af formanden for Beboerforeningen sammen med Jens Thomassen fra sejerØhuset ApS.

I begyndelsen af december havde vi en snak med et bestyrelsesmedlem i Bent O. Jørgens Fond. Fonden støtter projekter i Kalundborg området. Han opfordrede os til at skrive en ansøgning og sende lidt information om projektet og huset, så ville han tage det med til et bestyrelsesmøde. Men han kunne ikke love noget. Som sagt så gjort, men vi hørte ikke noget og glemte det faktisk.

Sidst i marts ringede han og spurgte om vi stadig manglede penge. Han var på vej til et bestyrelsesmøde. Det kunne vi bekræfte. Ugen efter fik vi en mail, hvor der stod, at bestyrelsen for Bent O. Jørgensens fond havde bevilget os 400.000 kr. Vi har udtrykt vores taknemmelighed over for fonden.

Januar, februar, marts 2021

Her i februar og marts har forpagtergruppen arbejdet med to mulige kandidater som forpagter for sejerØhuset. Det arbejde fortsætter, hvor gruppen gerne vil høre om ansøgernes koncert for forretningen og deres syn på økonomien i huset. For at have afsøgt alle muligheder har vi annonceret om forpagterstillingen på Sammenslutningen af Danske Småøers hjemmeside, på facebooke og hos Jobindeks. Vi forventer at have fundet en forpagter inden udgangen af maj, så den pågældende kan få indflydelse på indretningen.

Der er nu opsat byggehegn på pladsen og vi skal nu have afsat huset, så entreprenøren kan komme igang med at lave fundamentet.

Byggetilladelsen gjorde samtidig, at vi kunne igangsætte nedrivningen af de gamle bygninger på havnen. Det er blevet udført af Klaus Nielsen og han har sørget for, at der er lagt nogle gamle materialer til side, hvis vi skulle få lyst til at bruge dem i forbindelse med sejerØhuset.

Det er klart, at den lange behandlingstid for byggetilladelsen har fået indflydelse på priserne i det tilbud, vi modtog fra Illemann i juli 2020. Coronakrisen har medført prisstigninger på byggematerialer på 20-40 procent. På nogle materialer er der stor knaphed og uforudsigelige leverancer. Det arbejder vi nu med for at få den endelig aftale på plads.

Den 15. februar 2021 fik vi vores byggetilladelse.

I januar fortsatte kampan om byggetilladelsen. Vi brugte tiden til at få etableret udkastet til en entrepriseaftale med Illemann. Samtidig forsøgte vi at lægge pres på kommunen for at få tilladelsen så vi kunne underskrive aftalen med Illemann.

Juli til december 2020

I septamber søgte vi igen Landdistriktspuljens Ø-støtte om tilskud til indretningen af sejerØhuset. I december fik vi endeligt tilsagn om den tidligere ansøgning fra FLAK for de små øer og samtidig fil vi tilsagn fra Ø-støtten. Hermed var den samlede finansiering til industrikøkken, gryder, potter, pander, service samt indretning af serveringområde, bistrolokale og familieværelser på plads.

Det gik noget nemmere med at få en lejeaftale om grunden med kommunen på plads. Vi har fået en 30-årig uopsigelig lejeaftale med kommunens standard vilkår for leje af kommunale arealer.

Om vi bare ramte et uheldigt tidspunkt eller det var på grund af coronasituationen ved vi ikke. MenBehandlingen af byggetilladelsen trak i langdrag uden der var nogen problemer, der skulle løses. I starten af december fik vi at vide, at vi kunne forvente tilladelsen inden jul, men det holdt heller ikke. Ved årsskiftet havde vi endnu ikke en tilladelse.

I juli måned modtog vi tilbud på byggeriet fra Tømrer & Snedkerfirma Illemann ApS i føllenslev. På baggrund af tilbuddet søgte vi sidst i juli om byggetilladelse hos Kalundborg Kommune.

April, maj, juni 2020

I juni fik vi desværre afslag på vores ansøgning til Landdistriktspuljen (Ø-støtte) om tilskud til indretning af huset. Der var rigtig mange ansøgninger, så man havde været nødt til at at skuffe en række projekter. Vi afventer stadig svar på vores ansøgning til Ø-LAG.

På baggrund af jordbundsundersøgelserne er der lavet en specifikation af et fundament med pæle og selvbærende terrændæk. I forhold til en normal fundering vil det blive ca. 1,4 mill. dyrere. Vi vil derfor undersøge om der er andre muligheder for at lave funderingen.

Samtidig med landzonetilladelsen modtog vi udkast til lejekontrakt på grunden fra Kalundborg Kommune. Vi har så forhandlet aftalen og der ligger nu et udkast til en lejeaftale, der er uopsigelig fra kommunens side i tredive år. Den endelige aftale forventes underskrevet i august.

I maj udstedte kommunen landzonetilladelse til opførelse af sejerØhuset. Der er nu fire ugers frist til at påklage tilladelsen til Planklagenævnet. Klagefristen udløb den 11. juni og vi modtog herefter den officielle landzonetilladelse.

Marts 2020

Vandkunsten er ved at færdiggøre tilbudslisterne, så vi kan få et prisoverslag. På det grundlag skal vi have udarbejdet et nyt byggebudget og en revideret tidsplan.

Havnegruppen har indhentet tilbudslister på industrikøkken, tilbehør til restaurant og køkken med service, potter og pander mm. Vi har også fået lavet liste med møbler til restaurant, familieværelser og terrasse. Heri indgår også reoler og bardisk til restaurant.
På baggrund af de lister har vi indsendt ansøgninger om støtte fra Ø-LAG og Ø-støtten. Vi kan først forvente svar på disse ansøgninger om nogle måneder.

Det ser ud til, at coronasituationen har sat kommunen i stå. Der er ikke sket mere med udstedelse af vores landzonetilladelse. Vi kan godt arbejde videre med ansøgning om byggetilladelse, men for at få tilladelsen skal vi have en landzonetilladelse.

Kommunen fik lavet jordbundsundersøgelser i forbindelse med etableringen af den nye mole. Men da der ikke var nogen undersøgelse inden for det område, hvor vi skal bygge, har vi været nødt til selv at få foretaget jordbundsundersøgelser.
Miljøanalysen viser, at der ikke er forurening i undergrunden. Den geotekniske undersøgelse viser desværre, at vi bliver nødt til at pilotere. Det betyder en øget omkostning til fundamentet og kan også få konsekvenser for vores tidsplan.

Februar 2020

Resultaterne fra kommunens naboorientering viser en stor og positiv interesse for sejerØhuset. Der kom mange positive kommentarer og et par kommentarer med forslag, som vi bør overveje. Der er rejst en bekymring om biltrafik til havnen, og vi behandler den med kommunen. Der skal markeres parkeringsmuligheder på havnen, så trafikken ikke skal ned til huset.

Der er lavet en ændring i tegninger for at opfylde brandregulativet med hensyn til overflader og afstand mellem bygningerne. Det betyder, at overfladerne omkring det ene familieværelse ændres til sorte pandeplader, som det fremgår af denne billedserie. Samtidig er skråstagene til taget ændret.

Vi har haft møde med kommunen og en landinspektør om tilpasning af kommunens matrikler på havnen. Med de nuværende matrikler ville sejerØhuset komme til at liggeover flere matrikler. Kommunen vil nu tilpasse matrikler, så alle bygningerne vil være på den samme matrikel.

Januar 2020

Tegnestuen Vandkunsten arbejder på færdiggørelse af endeligt projektforslag med ingeniørberegninger, der kan danne grundlag for ansøgning om byggetilladelse og udarbejdelse af udbud.

Kalundborg Kommune sender projektet i nabohøring som grundlag for udfærdigelse af landzonetilladelse

December 2019

Kalundborg Kommune får ændret strandbeskyttelseslinjen på Sejerø Havn af Kystdirektoratet.
Kystdirektoratet meddeler endvidere dispensation til opførelse af sejerØhuset på Sejerø Havn.