Hvad sker der nu?

April, maj, juni 2020

I juni fik vi desværre afslag på vores ansøgning til Landdistriktspuljen (Ø-støtte) om tilskud til indretning af huset. Der var rigtig mange ansøgninger, så man havde været nødt til at at skuffe en række projekter. Vi afventer stadig svar på vores ansøgning til Ø-LAG.

På baggrund af jordbundsundersøgelserne er der lavet en specifikation af et fundament med pæle og selvbærende terrændæk. I forhold til en normal fundering vil det blive ca. 1,4 mill. dyrere. Vi vil derfor undersøge om der er andre muligheder for at lave funderingen.

Samtidig med landzonetilladelsen modtog vi udkast til lejekontrakt på grunden fra Kalundborg Kommune. Vi har så forhandlet aftalen og der ligger nu et udkast til en lejeaftale, der er uopsigelig fra kommunens side i tredive år. Den endelige aftale forventes underskrevet i august.

I maj udstedte kommunen landzonetilladelse til opførelse af sejerØhuset. Der er nu fire ugers frist til at påklage tilladelsen til Planklagenævnet. Klagefristen udløb den 11. juni og vi modtog herefter den officielle landzonetilladelse.

Marts 2020

Vandkunsten er ved at færdiggøre tilbudslisterne, så vi kan få et prisoverslag. På det grundlag skal vi have udarbejdet et nyt byggebudget og en revideret tidsplan.

Havnegruppen har indhentet tilbudslister på industrikøkken, tilbehør til restaurant og køkken med service, potter og pander mm. Vi har også fået lavet liste med møbler til restaurant, familieværelser og terrasse. Heri indgår også reoler og bardisk til restaurant.
På baggrund af de lister har vi indsendt ansøgninger om støtte fra Ø-LAG og Ø-støtten. Vi kan først forvente svar på disse ansøgninger om nogle måneder.

Det ser ud til, at coronasituationen har sat kommunen i stå. Der er ikke sket mere med udstedelse af vores landzonetilladelse. Vi kan godt arbejde videre med ansøgning om byggetilladelse, men for at få tilladelsen skal vi have en landzonetilladelse.

Kommunen fik lavet jordbundsundersøgelser i forbindelse med etableringen af den nye mole. Men da der ikke var nogen undersøgelse inden for det område, hvor vi skal bygge, har vi været nødt til selv at få foretaget jordbundsundersøgelser.
Miljøanalysen viser, at der ikke er forurening i undergrunden. Den geotekniske undersøgelse viser desværre, at vi bliver nødt til at pilotere. Det betyder en øget omkostning til fundamentet og kan også få konsekvenser for vores tidsplan.

Februar 2020

Resultaterne fra kommunens naboorientering viser en stor og positiv interesse for sejerØhuset. Der kom mange positive kommentarer og et par kommentarer med forslag, som vi bør overveje. Der er rejst en bekymring om biltrafik til havnen, og vi behandler den med kommunen. Der skal markeres parkeringsmuligheder på havnen, så trafikken ikke skal ned til huset.

Der er lavet en ændring i tegninger for at opfylde brandregulativet med hensyn til overflader og afstand mellem bygningerne. Det betyder, at overfladerne omkring det ene familieværelse ændres til sorte pandeplader, som det fremgår af denne billedserie. Samtidig er skråstagene til taget ændret.

Vi har haft møde med kommunen og en landinspektør om tilpasning af kommunens matrikler på havnen. Med de nuværende matrikler ville sejerØhuset komme til at liggeover flere matrikler. Kommunen vil nu tilpasse matrikler, så alle bygningerne vil være på den samme matrikel.

Januar 2020

Tegnestuen Vandkunsten arbejder på færdiggørelse af endeligt projektforslag med ingeniørberegninger, der kan danne grundlag for ansøgning om byggetilladelse og udarbejdelse af udbud.

Kalundborg Kommune sender projektet i nabohøring som grundlag for udfærdigelse af landzonetilladelse

December 2019

Kalundborg Kommune får ændret strandbeskyttelseslinjen på Sejerø Havn af Kystdirektoratet.
Kystdirektoratet meddeler endvidere dispensation til opførelse af sejerØhuset på Sejerø Havn.